Zbierkový fond múzea

Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa Žitnoostrovské múzeum zameriava na región Žitného ostrova. V súčasnosti múzeum eviduje 10 626 kusov zbierkových predmetov. Podstatnú časť fondu múzea tvoria predmety národopisné, historické, archeologické, paleontologické, zoologické a výtvarne diela. Sú umiestnené v dvoch depozitároch:
v murovanom depozitári, postavenom v roku 1986 a zrekonštruovanom v roku 2017 a v novo vybudovanom depozitári (2017). Časť zbierkových predmetov je verejnosti sprístupnená v stálych expozíciách múzea. Stála expozícia pozostáva z 17 tematických celkov.

Etnografická zbierka tvorí najväčšiu časť fondu múzea.
Predstavuje viac ako 3600 predmetov charakterizujúcich predovšetkým regionálne kultúrne dedičstvo. Je v nej zastúpený tradičný ľudový nábytok, bytové doplnky, odev, hudobné nástroje,
náradia reprezentujúce tradičné remeslá, zbierkové predmety z oblasti poľnohospodárstva,
drevené plastiky a iné vzácne prejavy ľudového umenia.

Základ historickej časti fondu tvorí zbierka riaditeľa prvého Žitnoostrovského múzea (1928) v Šamoríne, Antala Khína (1884 – 1973).
Múzejný fond obsahuje hlavne predmetov viažucich sa k histórii nášho územia.
Zahŕňa materiály – darovacie listiny, rodokmene, rodinné fotografie, zbrane,
nábytok – dokumentujúce dejiny miestnej vidieckej šľachty a aristokracie so žitnoostrovskými koreňmi.
Sú v nej zastúpené aj predmety týkajúce sa činnosti niekdajších živnostníckych spolkov a cechov v regióne
(cechové debny, listy, štatúty, majstrovské kusy, zástavy cechov) a dokumenty súvisiace s históriou mesta Dunajská Streda a okolia.

Archeologická zbierka múzea dokumentuje dejiny regiónu od praveku po novovek.

Dôležitú časť fondu tvoria rôzne kamenné nástroje a praveké artefakty z obdobia neolitu zo zbierky
zakladateľa a riaditeľa prvého Žitnoostrovského múzea (1928) v Šamoríne, Antala Khína (1884 – 1973).

Nálezy z doby bronzovej dokazujú, že naše územie bolo obývané už aj v tých časoch.

Jedno z najdôležitejších historických období, ktoré na Žitnom ostrove môžeme hodnoverne doložiť,
je doba železná a k nej sa viažu predmety halštatskej kultúry.
Vtedy sa objavilo aj prvé známe etnikum na Žitnom ostrove – Kelti.

Archeologický materiál z doby rímskej a pohrebné urny germánskeho pôvodu (predpokladá sa kvádske)
patria medzi najcennejšie predmety nášho múzea.

Vo fonde je zastúpené aj obdobie avarsko –slovanského spolužitia.

V 2007 do zbierky pribudli z archeologického výskumu dunajskostredského rímskokatolíckeho kostola zaujímavé nálezy z 18. storočia:
ružence, sklené koráliky, obuv, amulet – predmety rodiny Pókateleki Kondé.

Fond výtvarného umenia založili už na začiatku existencie inštitúcie.
Zbierka sa budovala predovšetkým kúpou predmetov.
Základnou motiváciou výberu bola snaha prezentovať diela tých umelcov,
ktorí pochádzajú zo Žitného ostrova, alebo ich tvorba súvisí s naším regiónom.
Vychádzajúc z tých kritérií sa dostali do základného fondu diela
Istvána Prohászku, Jánosa Szemereho, Gyulu Lőrincza, Tibora Andrássyho, Tibora Kopócsa,
Ernő Kocsisa, Jozsefa Janigu, Mártona Nagya, Roberta Almásiho, Pála Skribu.
Druhú časť zbierky tvoria diela, ktoré odzrkadľujú vzťah k našej krajine.

V súčasnosti do fondu múzea patrí viac ako 750 malieb, plastík, grafík, kresieb, fotografií a tapisérií.

K vzácnym nálezom prírodovedného fondu patria pozostatky cicavcov z obdobia štvrtohôr.
Zbierka kvartérnej fauny obsahuje kostrové fragmenty pratúra, bizóna a jeleňa obrovského.
Ozdobou tejto kolekcie prehistorických stavovcov sú stoličky a spodná čeľusť mamuta srstnatého.