Tlačová správa

Staré, historické fotonegatívy boli zdigitalizované – opäť boli zachránené archívne dokumenty z fondu Žinoostrovského múzea

V archíve Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede sa nachádza kolekcia filmových negatívov, z ktorej boli vybrané negatívy (600 kusov) s cieľom zdigitalizácie. Hlavným zámerom projektu bolo zachovanie starých filmových záberov z posledného desaťročia 20. storočia. Zábery pripravili bývalí odborní pracovníci múzea (fotografi, národopisári múzea) počas svojich etnografických výskumov v obciach okresu Dunajská Streda, resp. Žitného ostrova. Tie filmy, fotografické dokumenty sú o to vzácnejšie, lebo na nich sú zachytené také stavby, časti ulíc, obcí, osoby, a pod., ktoré v súčasnosti už nie sú v tej podobe, alebo už vôbec neexistujú. Sú dokumentmi pôsobenia, existencie obyvateľov nášho regiónu. Pracovníci múzea považujú za nevyhnutné a veľmi dôležité tento fotomateriál zachrániť, archivovať a v budúcnosti využívať na múzejnú činnosť. Pracovníci Žitnoostrovského múzea úzko spolupracujú medzi inými aj so ZŠ a SŠ, nachádzajúcimi sa v meste, ako aj            v okrese Dunajská Streda. Počet návštevníkov múzea neustále rastie vďaka návštevníkom rôznych múzejno-pedagogických aktivít. Cieľom týchto aktivít, prednášok, workshopov, putovných výstav a pod., aby mládež a obyvatelia regiónu boli ešte lepšie oboznámení s kultúrnymi hodnotami, pamiatkami Žitného ostrova. Na vykonanie digitalizačnej práce múzeum spolupracovalo s pracovníkmi Maďarského osvetového inštitútu na Slovensku, n.o. v Dunajskej Strede (Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Dunaszerdahely). Ďakujeme Mestskému úradu Dunajská Streda za finančnú podporu projektu Digitalizácie filmových negatívov z archívu Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Spoločne chránime kultúrne hodnoty regiónu. Pracovníci Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede naďalej plánujú pokračovať záchrannú, odbornú prácu kultúrnych historických hodnôt. V archíve múzea sa nachádza veľké množstvo historických dokumentov, kníh, filmov, obrazov a fotografií, ktoré si zaslúžia ich zachrániť a zvečniť modernými technickými možnosťami.

Text a foto: - žm-