Adatvédelmi nyilatkozat

A www.zmds.eu látogatóira vonatkozó adatkezelési feltételek

 

I. Bevezető rendelkezés

A www.zmds.eu látogatóira vonatkozó jelen adatkezelési feltételek (a továbbiakban mint „Feltételek“) célja a jelen Feltételek III. cikkelyében megnevezett adatkezelő általános érvényű jogszabályokban lefektetett tájékoztatási kötelezettségének teljesétése, mely az Érintett személyek személyes adatainak kezelése kapcsán áll fenn.

 

II. Fogalommeghatározások

1. Jelen Feltételek alkalmazásában adatkezelő az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és a személyes adatokat saját nevében kezeli.

2. Jelen Feltételek alkalmazásában Érintett az a természetes személy, amely a www.zmds.eu látogatójaként a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapján az Adatkezelőnek válaszadás céljából megküldte a személyes adatait, melyek ezt követően az adatkezelés tárgyát képezik.

3. Jelen Feltételek alkalmazásában  Címzett az a személy, amely szerződéses jogviszony alapján az Adatkezelő vállalkozói tevékenységének meghatározott részfeladatainak ellátása során, vagy az Adatkezelő egyéb törvényi kötelezettségének teljesítése okán hozzáfér az Érintettek személyes adataihoz.

4. Jelen Feltételek alkalmazásában  általános érvényű jogszabály alatt a Szlovák Köztársaságban általános érvényességgel bíró törvények, nemzetközi érvényű és alacsonyabb szintű jogszabályok értendők, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679-es rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról és a Szlovák Köztársaság 18/2018 Tt. számú törvénye a személyes adatok védelméről.

 

III. Az adatkezelő megnevezése

1. A www.zmds.eu weboldalt üzemeltető és az Érintett személyes adatait kezelő személy a B.C.INVEST, a.s. részvénytársaság, székhelye: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 36 232 645.

2. Az Adatkezelő közös elérhetősége adatvédelmi célokra: e-mail:  oou@ehcs.sk.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok jegyzéke

Az adatkezelés célja: válasz kézbesítése az Érintett által a www.zmds.eu weboldalon feltett kérdésre. E célból a következő adatok kerülnek feldolgozásra: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az Érintett hozzájárulása nélkül a személyes adatok nem kerülnek feldoglozásra.

 

V. Az adattárolás időtartama

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb azonban az Érintett kérdésére adott válasz megküldését követő 3 hónapig tárolja.

 

VI. Címzettek kategóriái

Az Adatkezelő vállalkozói tevékenységének részfeladatait ellátó és az Érintettek személyi adataihoz az Adatkezelő más törvényi kötelezettségének teljesítése okán hozzáférő Címzettek, különösen informatikai és kommunikációs szolgáltatók, ügyvédek, könyvvizsgálók, könyvelési-, adó- és egyéb tanácsadók és szolgáltatók.

 

VII. Az Érintett jogai

Az Érintett jogosult

a/ hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz,

b/ helyesbítést kérni, amennyiben az adatkezelő által kezelt szemnélyes adatai pontatlanok,

c/ az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül,

d/ az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben e jogosultság általános érvényű jogszabályokban lefektetett valamely előfeltétele teljesül; a korlátozás fennállása alatt az adott személyes adatokat az adatkezelő a tárolás kivételével csak az általános érvényű jogszabályokban lefektetett célokra használhatja,

e/ az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kikérni, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik, továbbá ugyanazon feltételek mellett, azonos terjedelemben kérni hogy az adatkezelő ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható,

f/ bármikor visszavonni a hozzájárulását mindazon személyes adatainak kezeléséhez, melyeket az adatkezelő kizárólag a hozzájárulása alapján kezel,

g/ adatvédelmi közigazgatási eljárást indítványozni az illetékes közigazgatási szervnél.